‘สวนสุนันทา’ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ‘สวนนงนุชพัทยา’ ร่วมมือพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ

‘สวนสุนันทา’ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ‘สวนนงนุชพัทยา’ ร่วมมือพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ


วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุชพัทยา) ณ ห้องประชุมลอยฟ้า สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ บูรณาการความรู้ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายด้วย จัดโดย วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมกันครั้งนี้
…………………………..

 

https://www.eduzones.com/2022/05/04/ssru-368

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th

Top