นศ.เคมีสวนสุนันทา คว้ารางวัลระดับเยาวชนวันนักประดิษฐ์

ทีมนักศึกษาแขนงวิชาเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการส่งผลงาน "Yummy Palmy ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมถิ่นและเยลลี่กับบจากไซรัปตาลโตนด” เข้าร่วม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสํานักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน“วันนักประดิษฐ์" ประจําปี 2564-2565 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยทีมนักศึกษาประกอบด้วย นางสาวพฤฒิอร มีดี นางสาวสาวิตรี มูลสีดา และนางสาวสุกัญญา จิตรบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คําพันธ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษาหลัก รวมถึง อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และผศ.ดร.จิตรลดา ชูมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในครั้งนี้


Top