ไทยทะยาน "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั่นไทยด้วยมือ GEN Z"

การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่


กิจกรรม “ไทยทะยาน” การเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงาน

การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย / การประกวดการออกแบบเครื่องประดับ / การประกวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม) / การประกวดภาพยนตร์โฆษณา
Top