รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา

ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

Top