สวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งความสุขมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากร
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน

โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักลบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 8 ราย แบ่งเป็น กลุ่มบุคลากรสายบริหารวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กลุ่มบุคลากรสายบริหารสนับสนุน ได้แก่ นางสุริยาภา โสภณวสุ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ ประเภทเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรงสงคราม และกลุ่มบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ (คนงาน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิเชียร พรายพรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนายกฤษณ์ แก้วหานาม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีพ.ศ.25263 และประจำปีพ.ศ.2564 ซึ่งมีอาคารประเภทจัดการเรียนการสอน อาคารสำนักงาน อาคารประเภทบ้านพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย
อาคารที่ได้รับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีพ.ศ.2563 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคาร 21 บัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 31 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และรางวัลชมเชย ได้แก่ อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 47 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคารที่ได้รับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีพ.ศ.2564 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาคาร 22 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูลประเภทบ้านพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย
รางวัลที่ 1 ได้แก่ บ้านพักหมายเลข 3 และรางวัลที่ 2 ได้แก่ บ้านพักหมายเลข 3
จากนั้น เป็นการจับฉลากของขวัญปีใหม่จากผู้บริหารเพื่อมอบให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยวีการจับฉลากใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อบุคลากรผู้โชคดีในครั้งนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว/ภาพ

Top