สวนสุนันทาหารือร่วมกระทรวง อว.-กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน ร่วมขจัดความยากจน

สวนสุนันทาหารือร่วมกระทรวง อว.-กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน
ร่วมขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรมกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเรื่อง การขจัดความยากจน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG1 : การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Voov Meeting) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับจีนในด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขจัดความยากจน รวมถึงเป็นเวทีสู่การริเริ่มการดำเนินงานความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยยกกรณีศึกษา (Best practice) ของแต่ละประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดย Times Higher Education (THE) Impact Rankings อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับ World Class ที่มีความพร้อมทั้งในการเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารจัดการที่ทันสมัยในยุค digital technology disruption และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านของการยุติหยุดยั้งและขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนสืบไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top