ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอกำหนดวันส่งเอกสารการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นปีแรก และเพิ่งได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม

โดยกำหนดส่งเอกสารในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่ต้องเตรียม

https://drive.google.com/drive/folders/1WbW9gAX9uiqIGJhnN0sBwM1FXTwXGYVL?fbclid=IwAR2tCfaKE1QDk_wzJmIr70b5QZEpOFYSaR10yh5mwabMN2ZFaOT4UWWdtWA

หมายเหตุ
1. ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ
2. นักศึกษาที่จัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้นักศึกษามารับเอกสารและนำเอกสารเข้ารับการตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง
3. หากนักศึกษาไม่มาส่งเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องรีบดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้กับนักศึกษา ให้ทันกับระยะเวลาที่ กยศ. กำหนด
4. หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอกู้ยืม จะต้องยื่นเรื่องขอกู้ยืมได้ใหม่ในปีการศึกษา 2565
Top