มรภ.สวนสุนันทาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 2564วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สิทธิศักดิ์ กิ่งจันทร์มน : ภาพ

 
Top