สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ https://student.mytcas.com/)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024 ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
Admission Web
admission.ssru.ac.th

Top