“คนดีศรีสุนันทา’64”

“คนดีศรีสุนันทา’64”วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงาน “คนดีศรีสุนันทา’64” เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบกำหนดวาระเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 20 ท่าน

ในช่วงเช้า พิธีสักการะลาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี นำวางพานพุ่ม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และวางพวงมาลัยถวายสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี จากนั้น ผู้เกษียณอายุราชการได้วางพวงมาลัยถวายสักการะตามลำดับ

ช่วงบ่ายพิธีมอบรางวัลครุฑทองคำแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2564 มอบเงินรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2563 และมอบเหรียญที่ระลึกทองคำสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ.2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ. 2564 ได้แก่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลครุฑทองคำและประกาศเกียรติคุณ

บุคลากรดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2563 (จำนวน 8 ราย) ดังนี้
สายบริหารวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร คณะศิลปกรรมศาสตร์
สายบริหารสนับสนุน ได้แก่ นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
สายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่) ได้แก่ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และ นายชนะภพ วัณณโอฬาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คนงาน) ได้แก่ นายบุญเรือง พันธ์งาม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนายเสรี พูลทรัพย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเหรียญที่ระลึกทองคำสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้น อาจารย์ศากุล เมืองสาคร ท่านผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก

 

อรวรรณ สุขมา
www.ssru.ac.th

Top