สวนสุนันทาพารอด TCAS'65

สวนสุนันทาพารอด TCAS'65


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน "สวนสุนันทาพารอด TCAS'65" เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมี นายธารา อิสระ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา eduzones และอาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัด TCAS'65

Top