ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกผู้แทนคณาจารย์ เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

Top