ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ - ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ - ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการรับ - ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meeting) โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
โดยมีค่าลงทะเบียน 600 บาท / 1 ท่าน


*** ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้

สมัครผ่านลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWSBkJuR8KOPYhGJU8PDpWhagAltlojkr1J0TrsZdw0i0Kgw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณวาทินี เรเรือง โทร 02 160 1020 , คุณปุนรดา อิ่มวงษ์ โทร 02 160 1255

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564

Top