วิศวกรสังคมสวนสุนันทามอบถุงปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน

วิศวกรสังคมสวนสุนันทามอบถุงปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน


วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมมอบถุงปันสุขให้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยมีกลุ่มองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อฝึกให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในสภาวะวิกฤตเช่นนี้

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top