สวนสุนันทาเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ กับกิจกรรม อว พารอด

สวนสุนันทาเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สี่
กับกิจกรรม อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งผ่านกำลังใจให้พี่น้องประชาชนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ อว.พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมดังกล่าวเป็น การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” มีประชาชนหลากหลายอาชีพเข้าร่วมรับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ
www.ssru.ac.th

Top