อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา

สวนสุนันทาบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สาม. กับกิจกรรม อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 รวมถึงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งผ่านกำลังใจให้พี่น้องปรชาชนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ อว.พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมดังกล่าวเป็น การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” มีประชาชนหลากหลายอาชีพเข้าร่วมรับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์-วันอังคารของทุกสัปดาห์ เป็นระยเวลา 4 สัปดาห์ ครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 / 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2564 เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ
www.ssru.ac.th

Top