“พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล” สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบสุดท้าย Museum Thailand Awards 2021

“พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล” สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบสุดท้าย Museum Thailand Awards 2021วันที่ 16 สิงหาคม 2564 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการประกวด Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ตามหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM) ภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” จัดโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และมิวเซียมสยาม (museum siam) โดยมีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม และมิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี
2. พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม พัฒน์พงศ์มิวเซียม พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา มิวเซียมภูเก็ต และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ
3. พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
4. พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม สเปซอินสไปเรียม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์
สำหรับพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยรวมถึงอาคาร 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้อยู่ในหมวดของพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สำหรับในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการสัมภาษณ์พิพิธภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ผ่านโปรแกรมการนำเสนอแบบ Online ใช้เวลาเพียง 30 นาที ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรร่วมคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วย

ขอเชิญประชาคมสวนสุนันทาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถคว้ารางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ในโครงการประกวด Museum Thailand Awards 2021 ด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top