สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการออกแบบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ คณะครุศาสตร์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เป็น รองศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

4.อาจารย์ขวัญใจ สุขก้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์

5. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตศิลป์

6. อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.ไพลิน ชยาภัม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาสมการเชิงอนุพันธ์

8. อาจารย์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัยืน

Top