สวนสุนันทาโปร่งใส คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน-การคลัง

สวนสุนันทาโปร่งใส คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน-การคลัง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลด้านการเบิกจ่าย ระดับดี พร้อมประกาศเจตจำนงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของราชการด้านการเงินและการคลัง”

“สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าวในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top