สวนสุนันทา - ศธ. จับมือ 8 ภาคีเครือข่ายจัดระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด

สวนสุนันทา - ศธ. จับมือ 8 ภาคีเครือข่ายจัดระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล และ 8 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพลศึกษา สมาคม EIS แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนทิวไผ่งาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการจัดระบบการศึกษาทางไกลในด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ รวมถึง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการศึกษา ส่งสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของผู้เรียน การแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนนวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และร่วมมือด้านการพัฒนา สนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร ในการจัดการศึกษาอีกด้วย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

Top