นศ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วจก. คว้า2 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6

นศ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วจก. คว้า2 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.ssru.ac.th
ที่มา งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

Top