ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒ Quota)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญา ตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒ Quota)
และกําหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อระบบฝ่ายรับ เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ที่ ๒ Quota)


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ http://admission.ssru.ac.th
 
Top