เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 admission 1 ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 คุณสมบัติที่ใช้ในการรับสมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

มีเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือก ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 และ (V-net) ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 20-23 มีนาคม 2564)

ในการพิจารณาคัดเลือกเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้ ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 10 อันดับ โดยเรียงลำดับสาขาวิชา และเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หากทำนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์จากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิ์จากสถาบันอุดมการศึกษาด้วย
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http:/student.mytcas.com

ชำระเงินค่าสมัคร

ได้ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการรับสมัครให้เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผ่านทาง www.admission.ssru.ac.th
ผู้สิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่ www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 11-27 มิถุนายน 2564

ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วนและ Pint-out นำส่งในวันรายงานตัว
รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380

Top