มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 admission 1 และ admission 2
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
สาขาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
- สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
- สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดทางวัฒนธรรม)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th
สมัครเรียน : https://student.mytcas.com/th
www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th


Top