มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ One Stop Service เป็นการชั่วคราว


เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ One Stop Service อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นการชั่วคราว

ซึ่งนักศึกษาสามารถโทรติดต่อสอบถามเพื่อคำนวณใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 3/2563

ได้ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง ที่หมายเลข โทร 02-1601029 , และ หมายเลข 02-1601031 ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการ

จึงแจ้งมายังนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Top