สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่

สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่
เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 3 / 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
1.ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.อาจารย์ปวิตร มงคลประสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
4.อาจารย์นารีนาถ ปานบุญ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
5.อาจารย์ธณวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป


www.ssru.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top