สวนสุนันทาหารือเตรียมเปิดบ้าน Online Live สด

สวนสุนันทาหารือเตรียมเปิดบ้าน Online Live สด

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม SSRU Open House Online Live สด 2021

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวสุวรรณา งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะ และวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมร่วมกันหารือให้ดำเนินงานกิจกรรม SSRU Open House Online Live สด 2021 เป็นไปในรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้สนใจสมัครเรียนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – วันทื่ 1 เมษายน 2564 นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสวนสุนันทาเปิดบ้านออนไลน์ในยุค New Normal อีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top