นักศึกษาภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทาคว้ารางวัล "ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8

นักศึกษาภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทาคว้ารางวัล " ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “We do volunteer” ทำให้ ด้วยใจ” โดยทีมนักศึกษาแขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ “ไม่ได้มีไว้ขาย” โดยมีอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ที่มา ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

Top