สวนสุนันทาประชุม กบม นัดที่ 2/2564

สวนสุนันทาประชุม กบม นัดที่ 2/2564


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 2 / 2564

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

โดยการเริ่มการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และสถาบันสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องสำคัญ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การเผยแพร่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป การปรับปิดและเปิดหน่วยงานจัดการศึกษาเกิดใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยฯ

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริการโปรแกรม Canva for Education สำหรับสร้างงานกราฟิกและผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจ อย่างเต็มรูปแบบ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคน โดยสมัครผ่าน e-mail @ssru.ac.th การสรุปข้อมูลการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอให้เป็นปัจจุบัน ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Spain การเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (ITA) และการเข้าร่วมการประกวดประหยัดพลังงานจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 รวมถึงรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 20 มกราคม 2564) รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 รายงานผลการประเมินภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) รายงานการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ภาพ
www.ssru.ac.th

Top