สวนสุนันทาร่วมพัฒนาพลเมืองสร้างความเข้าใจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ

สวนสุนันทาร่วมพัฒนาพลเมืองสร้างความเข้าใจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (มรภ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (สดท.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน นายกสมาคมสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย รวมทั้งอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามในรูปแบบ VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้จะร่วมกันดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)โดยส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและสื่อดิจิทัล และร่วมกันพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัล การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล และการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล

ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสมรรถนะดิจิทัล ในการทดสอบสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูลในระบบ และการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ จัดทำข้อมูลและรายงานผลการทดสอบสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ

นอกจากนี้ ยังสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ที่ประกอบด้วย การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) และการพัฒนาทักษะด้านความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Competence) ให้ได้รับมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องที่ สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน การให้คำปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ
www.ssru.ac.th

Top