สวนสุนันทามุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

สวนสุนันทามุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบและมีส่วนร่วมในการทำงานของมหาวิทยาลัย
มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
โดยการสร้างความตระหนักรู้ สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

 

Top