เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก 2)

เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)  นักศึกษารหัส 62, 63  (รอบเก็บตก)
***กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 25 มกราคม - 10 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th/
***กำหนดการรับเครื่อง    วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564
สถานที่รับ อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 3422
***สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยระเอียดก่อนลงทะเบียน


????เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
✍️สำหรับกรณีรับด้วยตนเอง
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
✍️สำหรับกรณีมอบอำนาจผู้อื่นรับแทน (สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมารับเองได้ให้ลงทะเบียนแบบ มอบอำนาจผู้อื่นรับแทน)
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน (แบบชัดเจน) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th)
????หมายเหตุ
1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบลงทะเบียนรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) แต่มีหลักฐานใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สามารถติดต่อแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 02-1601265 ต่อ 301, 303 (แจ้งก่อนวันที่รับเครื่อง 1 วัน)
2. กรณีไม่มีใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สามารถติดต่อขอออกใหม่ได้ที่ การเงินมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th
Top