แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
www.ssru.ac.th

Top