สวนสุนันทาจับมือ บ.โลกแห่งการจัดการการบิน เสริมศักยภาพหลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย วิทยาลัยนานาชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท โลกแห่งการจัดการการบิน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคุณสมชัย ปวรวิปุลยากร ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนามร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติสวนสุนันทา

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้นจะยึดหลักความเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมต่อไป

www.ssru.ac.th
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขอบคุณภาพโดย : วิทยาลัยนานาชาติ
Top