สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th
เว็บไซต์ ศูนย์ฯระนอง https://ranong.ssru.ac.th
สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

Top