สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและสัมมนาพัฒนาบทบาทอุดมศึกษาไทย ทปสท. ทั่วประเทศ

สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและสัมมนาพัฒนาบทบาทอุดมศึกษาไทย ทปสท. ทั่วประเทศ


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” ในการสัมมนาครั้งนี้ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากทั่วประเทศเข้าร่วม


 

อรวรรณ สุขมา : รายงาน:ภาพ
www.ssru.ac.th

Top