สภาสวนสุนันทา อนุมัติแต่งตั้ง “รศ.และ ผศ.” ใหม่รวม 9 ราย เสริมทัพวิชาการเข้มแข็งยั่งยืน

สภาสวนสุนันทา อนุมัติแต่งตั้ง “รศ.และ ผศ.” ใหม่รวม 9 ราย เสริมทัพวิชาการเข้มแข็งยั่งยืน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
มีมติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
3.อาจารย์ ดร.วชิรภรณ์ พิกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
4.อาจารย์นภดล แช่มช้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
5. อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
6.อาจารย์ ดร.บุณยาพร ภู่ทอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7.อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8.อาจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9.อาจารย์ ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ใหม่ทั้ง 9 ท่าน
ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Top