สวนสุนันทาเเต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทีมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

สวนสุนันทาเเต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทีมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง
เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนามดังนี้

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์อนันตชัย เอกะ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณบดี – ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

www.ssru.ac.th

Top