“Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง”

“Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง”
ได้รับการการันตีรางวัลจากเวทีวิจัยนานาชาติประเทศไต้หวัน ผลงาน นักศึกษา สวนสุนันทา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทานางสาวอริษรา บุตรโคตร นักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เจ้าของผลงาน “Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง” ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน 2020 International Innovation and Invention Competition จัดขึ้น ณ The Ambassador Hotel – Taipei (2020IIIC) ประเทศไต้หวัน

โดยมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและผลักดัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง (Re – Feel ) เป็นการนำดอกดาวเรืองเหลือทิ้ง มาทดลองแปรรูป พบว่าดอกดาวเรืองมีเส้นใยที่สามารถยึดเกาะกันได้ดี สามารถทำเป็นกระดาษได้โดยไม่ต้องใช้ตัวประสาน และเมื่อแปรรูปเป็นกระดาษแล้วจะมีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอม โดยนำกระดาษที่ได้มาพับขึ้นรูปเป็นดอกดาวเรืองในลักษณะดอกตูม เมื่อนำมาใช้งานโดยการจุ่มลงในน้ำหอม ความชื้นที่ถูกดูดซึมขึ้นไปจะทำให้ดอกไม้บานออกพร้อมกับกระจายกลิ่นของน้ำหอม เพื่อช่วยลดกลิ่นอับ สร้างบรรยากาศ ให้กับที่พักอาศัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากดอกไม้แล้ว ยังเป็นวัสดุที่สามารถใช้ทดแทน กระดาษและลดการใช้ทรัพยากร ทางธรรมชาติได้อีกด้วย

ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาของขยะมูลฝอยในชุมชนปากคลองตลาด ปากคลองตลาดเป็นตลาดขายส่งดอกไม้ จึงทำให้เกิดวัสดุที่เหลือใช้เป็นจำนวนมาก เศษดอกไม้เหล่านี้ถูกนำไปทิ้งขยะจนเป็นกองขนาดใหญ่ ถึงแม้จะเป็นเศษขยะที่มาจากธรรมชาติแต่ด้วยมีปริมาณที่มากจึงยากที่จะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากไม่มีการจัดการที่ดีย่อมส่งผลต่อมลภาวะได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง (Re – Feel) ผ่านกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์เศษวัสดุที่เหลือใช้ในชุมชนปากคลองตลาด นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุให้มีความน่าสนใจ และนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผสานกับองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมคือการออกแบบของตกแต่งภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านเป็นตัวบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของเจ้าของบ้าน เป็นการจัดและตกแต่งบ้านให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัย

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการใช้กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรืองนี้จะได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ด้านอื่นๆ หรือนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันต่อไป

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำคำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนทำให้งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวืทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.t
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

Top