“ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด” ได้รับเหรียญทอง (gold Medal)

“ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด” ได้รับเหรียญทอง (gold Medal)

 

“ ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด “กระเป๋าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างจาดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ได้รับการการันตีรางวัลจากเวทีวิจัยนานาชาติประเทศไต้หวัน ผลงาน นักศึกษา สวนสุนันทา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นางสาว แพรว แซ่ลิ้ม นักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เจ้าของผลงาน “ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด” ได้รับเหรียญทอง (gold Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน 2020 International Innovation and Invention Competition จัดขึ้น ณ The Ambassador Hotel – Taipei (2020IIIC) ประเทศไต้หวัน

โดยมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและผลักดัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา และอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

​เนื่องจากเปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการกระเกษตรที่มีจำนวนมากและไม่มีการนำไปใช้ให้ประโยชน์มุ่งแต่จะเผาเพื่อกำจัดซึ่งการเผานี้จะเกิดมลพิษทางอากาศและทำให้โลกร้อนขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของเปลือกข้าวโพดที่มีจำนวนมากมาแปรรูปเป็นกระดาษเพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรและลดปัญหาของการเผาทำลาย ซึ่งในปัจจุบันกระเป๋ามีการผลิตจากวัสดุที่จะเป็นพลาสติก,ผ้าใยสังเคราะห์ ที่มากขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นสิ่งต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายเป็นเวลานาน กระเป๋าเปลือกข้าวโพด จึงตอบโจทย์ทั้งความต้องการ รวมทั้งจะลดการผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณของขยะเปลือกข้าวโพดที่ถูกทิ้งได้อีกด้วย

​ผลิตภัณฑ์นี้คือกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เมล็ดข้าวโพด ออกแบบให้รูปทรงกระเป๋ามีความสวยงามทันสมัยมีเอกลักษณ์ในตัว การใช้งานเน้นความสะดวกสบายในการพกพา มีความโดดเด่นโดยใช้วัสดุจากเปลือกข้าวโพด สีที่เลือกใช้เป็นเหลืองครีมที่เข้ากับตัววัสดุเปลือกข้าวโพดและเป็นโทนร้อนแต่มีความสบายตาแต่งตัวกับชุดต่างๆได้ง่ายและมีสีที่เข้ากับผู้หญิง โดยกลุ่มเป้าหมายของกระเป๋า เป็นผู้หญิงวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 19-29 ปี วัสดุจะเป็นวัสดุเปลือกข้าวโพดที่ได้มีการทดลอง ผสมกับหนังแท้และวัสดุตกแต่งกระเป๋าเป็นวิธีการเย็บแบบกระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจนา จันทราสา และอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำคำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำให้งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

Top