อดีตรมว.พาณิชย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนสุนันทา

อดีตรมว.พาณิชย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนสุนันทา


13 พฤศจิกายน 2563 น.ส.พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล (นาคาศัย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อันเป็นตำหนักเดิมของพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชม อดีตรัฐมนตรีและคณะได้ลงนามในสมุดเยี่ยมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีใจความสำคัญว่า “วันนี้ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกมาเยี่ยมชมตำหนักสายสุทธานภดล ถือว่าเป็นบุญที่ได้มามีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทางคณะขอขอบคุณในความกรุณาของท่านอธิการบดีและคณาจารย์เป็นอย่างสูง”

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :ข่าว
กศิดิศ คงปาน : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th

Top