รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทา รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทา รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เวียนมาครบรอบปีที่ 160 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ภายใต้ชื่องาน แก้วใจจุลจอม ประจำปี2563 และในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมได้มีมติมอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมี ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้มอบ ทั้งยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองของสมาคม อาคารสุนันทานุสรณ์ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 

Cr. ภาพถ่าย : สโรชา บินอับดุลเลาะ

Top