มิสแกรนด์ขอนแก่น ๒๐๒๐

มิสแกรนด์ขอนแก่น ๒๐๒๐


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม

นางสาวศศิประภา ปภนธีร์ธนาภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมมงกุฎมิสแกรนด์ขอนแก่น ๒๐๒๐ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ๒๐๒๐ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น


Top