สวนสุนันทาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี’63

สวนสุนันทาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี’63


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยนางสาวปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพมหานคร
ซึ่งรางวัลฯ ดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้แก่มหาวิทยาลัยสืบไป

www.ssru.ac.th
หน่วยตรวจสอบภายใน : ข่าว

Top