สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2563

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2563


วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร คณะกรรมการสภา และผู้เกี่ยวข้องตามวาระ เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญของการประชุมคราวนี้
นอกจากเรื่องสำคัญที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วที่ประชุมยังได้แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป
ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
3.อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
4.อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์
5.อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6.อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7.อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

Top