สวนสุนันทาพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์-นักประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Digital University

สวนสุนันทาพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์-นักประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Digital Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

สำหรับโครงการดังกล่าวได้มีการจัดอบรมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University เร็วๆ นี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ในยุค New Normal อีกทั้งเพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
สำหรับผลการทดสอบปฏิบัติการสร้างสื่อมัลติมีเดียของผู้เข้ารับการอบรมทุกทีม ปรากฏว่าการ
ทีมจากโรงเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัลที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย นายวรพล ไพวิโรจน์ นางสาวสาวิตรี ผิวงาม นางสาวศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ และนายจิรัฏฐ์ วิทย์วัฒนโชติ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา นายวุฒิพงษ์ เนียมบุญ นายวัชรากร เฉลยปราชญ์ และนายพีรพงศ์ โผแพ
ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นของทีมผสมที่ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล พัชรนันท์จินดา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย นายสุพพัต เสกทวีลาภ สถาบันสร้างสรรค์ฯ (สสสร.) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนและดูแลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ธนชาติ นาที : รายงาน/ภาพ

Top