สวนสุนันทาประชุม กบม.นัดที่ 9/2563

สวนสุนันทาประชุม กบม.นัดที่ 9/2563วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9 / 2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องสำคัญก่อนเริ่มการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพ.ศ.2563
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม นอกจากนี้ยังมีเรื่องการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

จากนั้น เป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและการวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2562-20 สิงหาคม 2563) และรายงานการเงิน ประจำเดือนสิหาคม พ.ศ.2563
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และการพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ราย (เพิ่มเติม)
และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top