สภาคณาจารย์ฯ มรภ.พระนคร ดูงาน “สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 ต้นแบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

สภาคณาจารย์ฯ มรภ.พระนคร ดูงาน “สวนสุนันทา” ราชภัฏอันดับ 1 ต้นแบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ณโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
โดยคณะศึกษาดูงานจากมรภ.พระนคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การเงินของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ การจัดระบบสวัสดิการให้แก่พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเรื่องอื่นๆ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย จากนั้น คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานจะได้นำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ณัฐพล พัชรนันท์จินดา : ภาพ

Top