สวนสุนันทารวมใจภักดิ์ถวายพระพร

สวนสุนันทารวมใจภักดิ์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป อันมี พระศรีวินัยโสภณ (เกษม โธตโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประธานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ประธานเปิดกิจกรรม “ราชภัฎอาสาพัฒนาชุมชน” อันเป็นกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.15 น. ถึง 15.00 น.

ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสานั้น ได้จัดแบ่งกลุ่มร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งพื้นที่ดังนี้
1.บริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย
1.1.พื้นที่หน้าประตูถนนราชวิถี จนถึง ทางเท้าบริเวณสี่แยกซังฮี้ ผู้รับผิดชอบคือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.2.พื้นที่ทางเท้าถนนสามเสน จากด้านข้างโรงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ถึงสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามท่าวาสุกรี ผู้รับผิดชอบคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1.3.พื้นที่ทางเท้าถนนอู่ทองนอก จากต้นถนน ถึงสุดอาณาเขตมหาวิทยาลัยข้างโรงเรียนมัธยมสาธิต ผู้รับผิดชอบคือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
2.บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
2.1.พื้นที่ภายในจากประตูถนนอู่ทองนอก ถึงอาคารศรีจุฑาภา (ประตูสามเสน) ผู้รับผิดชอบคือ โรงเรียนสาธิต สำนักทรัพย์สินและรายได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2พื้นที่ภายในจากอาคารศรีจุฑาภา ลานคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบคือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และหน่วยตรวจสอบภายใน
2.3.พื้นที่ภายในจากด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จึงสุดกำแพงฝั่งถนนราชวิถี ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานอธิการบดี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นับเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ที่ชาวสวนสุนันทาได้ร่วมกันสืบสาน และรักษาไว้ด้วยความเทิดทูนตลอดไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ

Top