สวนสุนันทาประชุม กบม.นัดที่ 8/2563

สวนสุนันทาประชุม กบม.นัดที่ 8/2563

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งนอกจากมีประเด็นเรื่องสำคัญที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แล้ว ที่ประชุมยังได้รับทราบ พิจารณาและติดตามวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (Fast Track) ประจำเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
รวมถึงรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 กรกฎาคม 2563) และรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 และพิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2563 ตลอดจนอนุมัติผลการขอสำเร็จการศึกษา พิจารณา (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญอีกด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

Top